Košík je prázdny. Poďme to napraviť!

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

internetového obchodu www.nabytek-aldo.cz a www.nabytok-aldo.sk


Prevádzkovateľ internetového obchodu:

Nábytok ALDO, s.r.o.
sídlom Strojnická 398, 735 62 Český Těšín, Česká republika
IČ: 28572599
DIČ: CZ28572599
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Ostrave, oddiel C, vložka 32583.


Obsah týchto všeobecných obchodných podmienok:

1. Úvodné ustanovenie

2. Definícia pojmov

3. Proces uzatvorenia zmluvy

4. Právo na odstúpenie od zmluvy

5. Doprava nábytku, dodacie podmienky

6. Platobné podmienky

7. Práva z chybného plnenia

8. Uplatnenie a vybavenie reklamácie

9. Ochrana osobných údajov

10. Evidencia tržieb

11. Záverečné ustanovenia

  Prílohy1. Úvodné ustanovenie

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Nábytok ALDO, s.r.o. (Ďalej len ako "VOP") bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti zmluvných strán (predávajúceho a kupujúceho) v rámci zmluvných vzťahov uzavretých prostredníctvom internetového obchodu www.nabytek-aldo.cz a www.nabytok-aldo.sk. S týmito obchodnými podmienkami má kupujúci možnosť sa oboznámiť pred odoslaním svojej objednávky a je na ne dostatočne vopred upozornený. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a že s nimi súhlasí.

1.2. Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.nabytek-aldo.cz a www.nabytok-aldo.sk je spoločnosť Nábytok ALDO, sro, IČO: 28572599, so sídlom Strojnická 398, Mosty, 735 62 Český Těšín, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Ostrave pod sp. zn. C 32583, zastúpená Alexandrou Barteckou, konateľkou spoločnosti.

1.3. Všetky zmluvné vzťahy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä občianskym zákonníkom a zákonom o ochrane spotrebiteľa.

1.4. Predávajúci zaisťuje kupujúcim trvalý prístup k týmto VOP (k dispozícii vždy na internetových stránkach predávajúceho).


2. Definícia pojmov

2.1. Predávajúci = obchodná spoločnosť Nábytok ALDO, s.r.o., IČO: 28572599, so sídlom Strojnická 398, Mosty, 735 62 Český Těšín, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Ostrave pod sp. zn. C 32583, zastúpená Alexandrou Barteckou, konateľkou spoločnosti.

2.2. Kupujúci = fyzická alebo právnická osoba vstupujúca do zmluvného vzťahu s predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu www.nabytek-aldo.cz a www.nabytok-aldo.sk.

2.3. Spotrebiteľ = každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti, alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom, alebo s ním inak koná. Spotrebiteľom pre účely týchto VOP sú konkrétne osoby, ktoré mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti, alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvárajú zmluvu s predávajúcim.

2.4. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ = je osoba, ktorá pri rokovaní, uzatváraní, či plnenie zmluvy s predávajúcim koná v rámci podnikateľskej činnosti, alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

2.5. Občiansky zákonník = zákon č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.

2.6. Zákon o ochrane spotrebiteľa = zákon č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

2.7. Internetový obchod = webové rozhranie na webovej adrese www.nabytek-aldo.cz a www.nabytok-aldo.sk.

2.8. Nebezpečenstvo škody na tovare = nebezpečenstvo škody na tovare prechádzajú z predávajúceho na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru.3. Proces u zatvorenia zmluvy 

 

3.1. Internetový obchod obsahuje položky tovaru (nábytku) ponúkaného predávajúcim na kúpu. Jednotlivá položka obsahuje detailný popis tovaru a jeho vlastností, údaj o cene a údaj o dostupnosti tovaru. Cena tovaru je uvádzaná vrátane DPH a zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru; to znamená dopravu, ktorá je zadarmo, ak nie je v týchto VOP uvedené inak.

3.2. Za návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy predávajúceho s kupujúcim sa považuje umiestnenie tovaru na webové stránky internetového obchodu predávajúceho. Kupujúci riadne vyplní a prostredníctvom internetového obchodu odošle objednávku (ďalej len ako "objednávka").

3.3. Objednávka obsahuje najmä tieto informácie:

     - vybraná položka tovaru (nábytku); výber je urobený kupujúcim vložením do Nákupného košíka,

     - cena za tovar,

     - spôsob dopravy tovaru a spôsob platby tovaru,

     - kontaktné údaje kupujúceho a fakturačná adresa,

     - potvrdenie kupujúceho, že mal možnosť sa s týmito VOP oboznámiť a že s nimi súhlasí.

3.4. Kúpna zmluva je medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená už odoslaním objednávky kupujúceho predávajúcemu. Uzatvorenú kúpnu zmluvu (vrátane stanovenej kúpnej ceny) možno zrušiť, alebo zmeniť len dohodou predávajúceho s kupujúcim, ak nie je v týchto VOP, alebo vo všeobecne záväzných právnych predpisoch inak.

3.5. Predávajúci si vyhradzuje právo od kúpnej zmluvy jednostranne odstúpiť (tj. Stornovať objednávku), ak bude po odoslaní objednávky kupujúcim zistené, že sa plnenie zmluvy stalo pre predávajúceho nemožným, možným len pri vynaložení neprimeraných nákladov, alebo ak zistí predávajúci dodatočne informácie nasvedčujúce tomu , že kupujúci nesplní niektorú zo svojich povinností. Kupujúci túto skutočnosť berie na vedomie a vyjadruje s ňou súhlas.

3.6. Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku.

3.7. Predávajúci potvrdí bezodkladne obdržaní objednávky kupujúceho v zmysle ust. § 1827 ods. 1 Občianskeho zákonníka prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke.

3.8. Predávajúci nie je povinný plniť vlastný požiadaviek na tovar, ktorý kupujúci uvedie v poznámke "Doplňujúce informácie k objednávke" objednávky, pokiaľ táto požiadavka výrazne mení objednávku, alebo nie je zo strany predávajúceho splniteľná. Kupujúci túto skutočnosť berie na vedomie a vyjadruje s ňou súhlas.


4. Právo na odstúpenie od zmluvy

4.1. Ak je kúpna zmluva uzatvorená pomocou prostriedkov komunikácie na diaľku (prostredníctvom internetového obchodu), má kupujúci v pozícii spotrebiteľa právo bez udania dôvodov od kúpnej zmluvy uzatvorenej s predávajúcim odstúpiť do štrnástich dní (ďalej len ako "lehota na odstúpenie"). Lehota na odstúpenie beží odo dňa prevzatia tovaru. V prípade kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru, alebo dodanie niekoľkých častí, beží lehota na odstúpenie od dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. V prípade zmluvy, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvé dodávky tovaru.

4.2. Ak využije spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy, je oprávnený urobiť tak nasledujúcimi spôsobmi: - písomným oznámením o odstúpení vykonanom emailom na adresu: info@nabytekaldo.cz., alebo listom prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb zaslaným na adresu predávajúceho; - stiahnutím, vyplnením a odoslaním vzorového formulára na odstúpenie, (ďalej len "formulár"), ktorý je dostupný na webových stránkach predávajúceho (https://www.nabytek-aldo.cz/odstoupeni-od-kupni-smlouvy-x3230891), resp. Ktorý je prílohou týchto VOP. V tomto prípade je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu potvrdiť jeho prijatie.

4.3. Lehota na odstúpenie je dodržaná, ak bude v jej priebehu spotrebiteľom predávajúcemu oznámenie o odstúpení jedným zo spôsobov uvedených v predchádzajúcom bode tohto článku VOP odoslaný.

4.4. V prípade odstúpenia nesie spotrebiteľ (kupujúci) náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

4.5. Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, zašle, alebo odovzdá predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od predávajúceho obdržal. Predávajúci je oprávnený účtovať spotrebiteľovi náklady, ktoré mu postupom spotrebiteľa vznikli.

4.6. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený kompletný, a to vrátane všetkých návodov, súčastí, príslušenstva (napr. skrutky, matky atď.), nepoškodený, neopotrebovaný, neznehodnotené, nezlepené a ak je to možné, v pôvodných obaloch. Za znehodnotenie tovaru sa považujú aj prípady, keď sú na tovare vykonané také nezvratné zmeny, ktoré obmedzujú možnosť ďalšieho obvyklého využitia tovaru. Za prípad obmedzenia možnosti ďalšieho obvyklého využitia tovaru sa považuje aj prípad, keď tovar nebude možné v dôsledku konania zákazníka zaradiť do opätovného predaja za pôvodných cenových ai. podmienok. Kupujúci takisto zodpovedá predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom inak, než ako je nutné s ním nakladať.

4.7. Pre prípad odstúpenia od zmluvy spotrebiteľom predávajúci zašle spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré predávajúci od spotrebiteľa na základe kúpnej zmluvy prijal (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku spotrebiteľom zvoleného spôsobu dodania, ktorý je odlišný od najlacnejšieho spôsobu štandardného dodania ponúkaného predávajúcim).

4.8. Ak odstúpi spotrebiteľ od zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky skôr, než mu bude tovar spotrebiteľom odovzdaný, alebo preukázané, že tovar už bol predávajúcemu odoslaný.

4.9. Využitia práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa tohto článku VOP nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Kupujúci v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do štrnástich dní od prevzatia plnenia musí predávajúcemu do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy vydať všetko, čo na základe kúpnej zmluvy získal. Ak to už nie je možné (pretože tovar bol v medziobdobí napríklad zničený, alebo spotrebovaný), musí kupujúci poskytnúť peňažnú náhradu ako protihodnotu toho, čo už nemôže byť vydané. Ak je vrátený tovar čiastočne poškodený, môže predávajúci uplatniť na kupujúcim právo na náhradu škody a započítať svoj nárok na vrátenú kúpnu cenu a vráti tak spotrebiteľovi takto zníženú kúpnu cenu.

4.10. Podľa ust. § 1833 občianskeho zákonníka môže predávajúci započítať na kúpnu cenu, ktorá má byť kupujúcemu vrátená, zníženie hodnoty vráteného tovaru.

4.11. Spotrebiteľ nemá právo od zmluvy odstúpiť v prípadoch uvedených v ust. § 1837 občianskeho zákonníka. Ide v prípade kúpnej zmluvy podľa týchto VOP najmä o prípady, keď tovar bol upravený podľa špecifického želania spotrebiteľa, alebo vyrobený, či upravený pre jeho osobu, a ďalej v prípade opravy, či údržby vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť.

4.12. Právo na odstúpenie od zmluvy podľa ust. § 1837 občianskeho zákonníka ďalej nemožno uplatniť pri zmluve na dodanie digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči, či u zmlúv o poskytovaní služieb, v oboch prípadoch za podmienky, že k plneniu došlo s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy; ďalej u zmlúv na dodávku služieb, alebo tovarov, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho; u zmlúv na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa, alebo pre jeho osobu a pri zmluvách na tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, u tovaru, ktoré bolo nenávratne zmiešaná s iným tovarom, alebo vyňaté z uzavretého obalu a z hygienických dôvodov je nemožno vrátiť; u dodávky zvukových, či obrazových nahrávok, alebo počítačových programov, ak poruší kupujúci ich pôvodný obal; u dodávky novín, časopisov, alebo iných periodík; u zmlúv o ubytovaní, doprave, stravovanie, alebo využitie voľného času poskytovaných v určenom termíne alebo pri zmluvách na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejné dražby.

4.13. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, má právo od zmluvy odstúpiť len v prípadoch ustanovených v občianskom zákonníku.

4.14. Formulár odstúpenie od zmluvy, či doporučený list, či mailová správa musí byť vždy doložená vystavenou faktúrou vzťahujúcou sa k danému nákupu (ako doklad o kúpe) podľa § 1829 a nasl. občianskeho zákonníka.


5. Doprava a výnos nábytku do poschodia, dodacie podmienky

5.1. Náklady na dopravu (vrátane poštovného a balného) na celom území Českej republiky a Slovenska nesie predávajúci, ak nie je v týchto VOP uvedené inak. Výslovne týmto zákazníkov upozorňujeme na čl. 5. ods. 5.2., 5.3., 5.4. a 5.6. týchto VOP, v ktorých sú stanovené podmienky, pri splnení ktorých predávajúci dopravu zadarmo garantuje.

5.2. Predávajúci týmto oznamuje, že dopravu zdarma u objednávok pre Českú republiku urobených na internetovom obchode www.nabytek-aldo.cz garantuje u objednávok, u ktorých bude činiť hodnotu dodávaného tovaru viac ako 5.000 Kč. Ak bude hodnota objednaného tovaru nižšia, bude účtované dopravné vo výške podľa platného tarifu (aktuálne tarify dopravného).


5.3. Predávajúci týmto oznamuje, že dopravu zdarma u objednávok pre Slovenskú republiku urobených na internetovom obchode www.nabytok-aldo.sk garantuje u objednávok, u ktorých bude činiť hodnotu dodávaného tovaru viac ako 250 EUR. Ak bude hodnota objednaného tovaru nižšia, bude účtované dopravné vo výške podľa platného tarifu (aktuálne tarify dopravného).

5.4. Keďže benefit v podobe bezplatnej dopravy predstavuje pre kupujúceho finančnú úsporu v hodnote niekoľko stoviek, až tisícov korún (podľa veľkosti a typu objednávky), ktorú predávajúci ponúka svojim zákazníkom v snahe poskytovať im svoje služby spôsobom zrozumiteľným, berie týmto kupujúci na vedomie a súhlasí s tým , že mu nárok nie bezplatnú dopravu tovaru vznikne v súlade s čl. 5. ods. 5.1. týchto VOP jedine vtedy, ak splní svoje nasledujúce povinnosti:

- Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu potrebnú súčinnosť na to, aby mohol predávajúci tovar doručiť kupujúcemu tak, aby mu pri tom nevznikali žiadne neodôvodnené, či zbytočné náklady. To okrem iného znamená, že akonáhle predávajúci oznámi kupujúcemu predpokladaný termín dodania tovaru na adresu, ktorú kupujúci oznámil v objednávke, je kupujúci povinný zabezpečiť, aby bolo možné v stanovenom termíne doručenia tovaru a jeho vykládku realizovať. Kupujúci je povinný po obdržaní informácie o termíne doručenia tovaru predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však pred okamihom, v ktorom začne predávajúci tovar nakladať na vozidlo, oznámiť, či s termínom súhlasí, alebo či žiada o zmenu termínu. Neoznámi je v tomto smere kupujúci predávajúcemu akékoľvek stanovisko, má sa za to, že kupujúci sa oznámeným termínom doručenia tovaru súhlasí. Ak sa nepodarí aj napriek tomu vykládku tovaru v stanovený termín doručenia realizovať z dôvodov na strane kupujúceho (= márny nájazd) a tovar bude nutné doručiť v náhradnom termíne, vznikne kupujúcemu povinnosť nahradiť predávajúcemu náklady súvisiace s márnym nájazdom vo výške 0,6, - EUR za každý km (počítané zo sídla predávajúceho do miesta doručenia a späť).

- Kupujúci je povinný s dostatočným predstihom pred doručením tovaru vyrozumieť predávajúceho o prípadných zložitých podmienkach, či prekážkach, ktoré by mohli mať vplyv na dodanie tovaru a na súvisiace náklady.

5.5. Predávajúci ponúka službu výnosu, podľa platnej tarify (aktuálne tarify výnosu). Kupujúci v prípade záujmu o službu výnosu takto urobí pri zadaní objednávky v nákupnom košíku.

5.6. Kupujúci týmto berie na vedomie a vyjadruje súhlas s tým, že údaj o termíne dodania tovaru uvedený pri jeho popise na internetovom obchode predávajúceho (príp. aj v objednávke) nie je záväzný, ale iba predpokladaný a predovšetkým z dôvodu situácie Covid-19 nemožno s presnosťou určiť au výrobcov zo zahraničia ako je predovšetkým Španielsko, Francúzsko a Turecko, dochádza k oneskoreniu zásielky. Účelom predpokladaného termínu, nie záväzného je poskytnúť kupujúcemu základnú informáciu o dostupnosti príslušného tovaru a predpokladanom termíne dodania. Reálny termín dodania je zvlášť v prípade tovaru, ktorý nie je skladom, ovplyvnený tretími subjektmi (zmluvní dopravcovia, výrobcovia). Ak nie je už v čase uzavretia kúpnej zmluvy možné oznámiť kupujúcemu reálny termín dodania tovaru (napr. pri tovare skladom), vyrozumie predávajúci kupujúceho o reálnom termíne dodania tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo sa predávajúci tento termín dozvie. Oneskorenie termínu dodania z dôvodu celosvetovej pandémie nie je dôvodom k dodatočnej zľave nábytku, kupujúci berie súhlasom s obchodnými podmienkami na vedomie skutočnosť, že u zahraničných výrobcov (tretích strán) k tomuto oneskoreniu dochádza a nemožno nijako ovplyvniť.


6. Platobné podmienky

6.1. V internetovom obchode predávajúceho možno ako spôsob platby zvoliť jednu z nasledujúcich možností:

a) V hotovosti = cenu za tovar hradí kupujúci pri prevzatí tovaru, a to v závislosti od spôsobu doručenia ktorý si zvolil:

   - Dobierka - cenu za tovar hradí kupujúci v hotovosti pri prevzatí tovaru poštovému doručovateľovi (príp. dopravcami), alebo na pošte.

   - Osobný odber - cenu za boží hradí kupujúci v hotovosti pri prevzatí tovaru v sídle predávajúceho, a to po obdržaní potvrdenia zo strany predávajúceho, že tovar je už pripravený na sklade na vyzdvihnutie.

b) Bankový prevod = cenu za tovar hradí kupujúci po obdržaní potvrdenia objednávky, nie však skôr, než od predávajúceho dostane vystavenú zálohovú faktúru obsahujúcu všetky potrebné identifikátory na zadanie platby za tovar (výšky kúpnej ceny, číslo účtu, variabilný symbol). Na žiadosť kupujúceho predávajúci vystaví faktúru bez zbytočného odkladu po potvrdení objednávky. Tento spôsob úhrady kúpnej ceny sa považuje za zálohovú platbu na kúpnu cenu. Pokiaľ nebude zálohová faktúra uhradená v lehote splatnosti, nie je predávajúci povinný tovar doručiť v pôvodne plánovaný termín dodania, ale až po zaplatení zálohovej faktúry.

c) Platobné karty = cenu za tovar uhradí kupujúci prostredníctvom platobného systému Comgate (viac informácií na www.comgate.cz).

6.2. V prípade zmluvy, kde je tovar upravený podľa priania kupujúceho (nábytok na zákazku), alebo vyrobený, či upravený pre jeho osobu, nemožno kúpnu cenu uhradiť na dobierku. Platba prebieha spôsobom vystavenia zálohovej faktúry a po jej riadnom zaplatení začne predávajúci v postavení zhotoviteľa nábytok podľa špecifikácie vyrábať.

6.3. V prípade zmluvy, keď kúpna cena za tovar bude prevyšovať sumu 1.200, - EUR, nemožno kúpnu cenu uhradiť na dobierku. Platba v tomto prípade prebieha spôsobom vystavenia zálohovej faktúry minimálne vo výške 50% celkovej ceny tovaru a po jej riadnom zaplatení bude tovar doručený kupujúcemu s tým, že doplatok ceny za tovar bude uhradený najneskôr pri dodaní tovaru.

6.4. Ak je u tovaru ponúkaného v internetovom obchode predávajúceho uvedená ilustratívna fotografia, nie sú vyobrazené doplnky, príslušenstvo, či dekorácie jeho súčasťou, ak nie je u písomného popise tovaru výslovne uvedené inak.


7. Práva z chybného plnenia

7.1. Práva a povinnosti ohľadom práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka.

7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

- má vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, také vlastnosti, ktoré predávajúci, alebo výrobca opísal, alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,

- sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jej použitie predávajúci uvádza, alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,

- tovar zodpovedá akosťou, alebo prevedením dohodnutému vzorku, alebo predlohe, vyjali akosť, alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorku, alebo predlohy,

- je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere, alebo hmotnosti a

- vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3. Ustanovenia uvedené v článku. 7. ods. 7.2. týchto VOP sa nepoužijú:

- u tovaru predávaného za nižšiu cenu na vadu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá;

- na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním;

- pri nedodržaní návodu na použitie, či montáži tovaru;

- u použitého tovaru na vadu zodpovedajúce miere používania, alebo opotrebovania, ktorú tovar mal pri prevzatí kupujúcim;

- ak to vyplýva z povahy tovaru.

7.4. Ak je chybné plnenie podstatným porušením zmluvy, má kupujúci tieto práva:

a) na odstránenie vady dodaním nové veci bez chyby, alebo dodaním chýbajúce veci, pokiaľ to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady;

b) na odstránenie vady opravou veci;

c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny; alebo

d) odstúpiť od zmluvy.

Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci bez súhlasu predávajúceho zmeniť; to neplatí, žiadal li kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže ako neopraviteľná. Ak predávajúci neodstráni vady v primeranej lehote, či ak oznámia kupujúcemu, že vady neodstráni, môže kupujúci požadovať namiesto odstránenia vady primeranú zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť.

Nezvolial li si kupujúci svoje právo včas, má práva ako v prípade nepodstatného porušenia zmluvy uvedeného v čl. 7. ods. 7.5. týchto VOP.

7.5. Ak je chybné plnenie nepodstatným porušením zmluvy, má kupujúci právo na odstránenie chyby, alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Dokiaľ kupujúci neuplatní právo na zľavu z kúpnej ceny, alebo neodstúpi od zmluvy, môže predávajúci dodať to, čo chýba, alebo odstrániť právne vadu. Iné vady môže predávajúci odstrániť podľa svojej voľby opravou veci, alebo dodaním nové veci. Ak predávajúci neodstráni vadu veci včas, alebo vadu veci odmietne odstrániť, môže kupujúci požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci bez súhlasu predávajúceho zmeniť.

7.6. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, tak sa čl. 7. ods. 7.4. a 7.5. týchto VOP neuplatnia a namiesto toho má kupujúci práva stanovené v ust. § 2169 občianskeho zákonníka:

- Ak nemá vec vlastností stanovené v čl. 7. ods. 7.2. týchto VOP, môže kupujúci požadovať aj dodanie nové veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže kupujúci požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má kupujúci právo na bezplatné odstránenie vady.

- Právo na dodanie nové veci, alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľné vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt chyby po oprave, alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.

- Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy, alebo neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti, alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť, alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

7.7. Ak kupujúci vadu neoznámil bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol pri včasnej prehliadke a dostatočné starostlivosť zistiť, súd mu právo z chybného plnenia neprizná. Ak sa jedná o skrytú vadu, platí to isté, ak nebola vada oznámená bez zbytočného odkladu po tom, čo ju kupujúci mohol pri dostatočnej starostlivosti zistiť, najneskôr však do dvoch rokov po odovzdaní veci.

7.8. Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia; prejaví ak sa vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.

7.9. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

7.10. Ustanovenia ohľadom kvality pri prevzatí (ust. § 2161 a nasl. občianskeho zákonníka) sa neuplatní vtedy, ak je kupujúcim podnikateľ a pri uzavretí zmluvy je z okolností zrejmé, že sa kúpa týka jeho podnikateľskej činnosti.

7.11. Spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú spoločne s tovarom poskytované darčeky, nie je možné uplatniť právo z vady do dvadsiatich štyroch mesiacov. Spotrebiteľ môže u týchto darčekov uplatniť práva z chybného plnenia iba do štrnástich dní odo dňa prevzatia tovaru. Podnikateľ nie je oprávnený u darčekov uplatniť práva z chybného plnenia.

7.12. Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie nového tovaru, ak nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom ju prijal.


8. Uplatnenie a vybavenie reklamácie

 

8.1. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho bez zbytočného odkladu od zistenia vady tovaru, a to nasledujúcim spôsobom:

  - písomne (doporučeným listom) na adresu sídla predávajúceho: Strojnická 398, Český Těšín Mosty, 73562;

  - elektronicky na emailovú adresu reklamace@nabytek-aldo.cz, info@nabytekaldo.cz;

8.2. V oznámení o reklamácii tovaru kupujúci uvedie vždy svoje kontaktné údaje, číslo objednávky, číslo faktúry, alebo dodacieho listu, ďalej výstižný opis zistených vád a ich prejavov (zistené vady je vždy nutné doložiť fotografiami poškodených častí). Ďalej kupujúci uvedie svoju požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie a k reklamácii priloží kópiu dokladu o kúpe tovaru (faktúru).

8.3. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo si zvolil už pri oznámení vady (tj. v oznámení o reklamácii tovaru), alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, ak kupujúci žiadal opravu vady veci, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná.

8.4. Lehota na vybavenie reklamácie beží od odovzdania / doručenia tovaru predávajúcemu. Tovar by mal byť pri preprave zabalené vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

8.5. Predávajúci je povinný rozhodnúť do troch pracovných dní o reklamácii, prípadne o tom, že k rozhodnutiu sa vyžaduje odborného posúdenia. Informáciu o nutnosti odborného posúdenia v tejto lehote kupujúcemu oznámi.

8.6. Reklamáciu, vrátane odstránenia vady, predávajúci vybaví do tridsiatich dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy.


9. Ochrana osobných údajov

 

9.1 Zaškrtnutím súhlasu s VOP pred odoslaním objednávky potvrdzuje kupujúci, že je oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov uvedenými v tomto článku, že vyjadruje svoj súhlas s ich znením, a že je v celom rozsahu akceptuje.

9.2 Predávajúci je správcom osobných údajov kupujúcich podľa čl. 4 bod 7) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len ako "GDPR"). Predávajúci sa zaväzuje spracovávať osobné údaje v súlade s právnymi predpismi, hlavne GDPR.

9.3 Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej, alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo, alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor, alebo na jeden, alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetickú, psychickú, ekonomickú , kultúrnu, alebo spoločenskú identitu tejto fyzickej osoby.

9.4 Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontaktné údaje, bankové údaje). Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie objednávky kupujúceho a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim. Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov je plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, plnenie právnej povinnosti správcu podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a oprávnený záujem predávajúceho podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Oprávneným záujmom predávajúceho je spracovanie osobných údajov na účely priameho marketingu a na účely ochrany svojich majetkových práv.

9.5. Predávajúci pre plnenie zmluvy používa služieb subdodávateľov (tzv. spracovateľov), najmä výrobca a dopravcu. Spracovatelia sú preverení z hľadiska bezpečného spracovania osobných údajov. Predávajúci a výrobca uzavreli zmluvu o spracovaní osobných údajov, podľa ktorého spracovateľ zodpovedá za riadne zabezpečenie fyzického, hardvérového i softvérového perimetra, a teda nesie voči kupujúcemu priamu zodpovednosť za akýkoľvek únik, či narušenia osobných údajov. Na účely priameho marketingu môže predávajúci využívať služby spracovateľov so sídlom mimo EÚ, teda môže dochádzať k prenosu vybraných osobných údajov do tretích krajín. Vo všetkých prípadoch však takéto odovzdávanie bude založené na rozhodnutiach o primeranej ochrane, alebo na vhodných zárukách. V súčasnej chvíli sú osobné údaje do tretej krajiny, prenášajú iba spoločnosti The Rocket Science Group, LLC so sídlom v USA, prevádzkujúci službu Mailchimp. Táto spoločnosť je riadne evidovaná v programe EÚ-US Privacy Shield (www.privacyshield.gov) s platnou certifikáciou, teda prenos osobných údajov tomuto spracovateľovi je všeobecne povolené a je založené na rozhodnutie o primeranej ochrane v zmysle čl. 45 nariadenia GDPR.9.6 Predávajúci ukladá osobné údaje kupujúceho po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov, a to po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu. Po jej uplynutí budú údaje vymazané.

9.7 Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu iba pravdivé a presné osobné údaje.

9.8 Kupujúci má právo požadovať od predávajúceho prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR. Kupujúci má právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR. Ďalej má kupujúci právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

9.9 Kupujúci má právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.

9.10 Kupujúci nemá povinnosť osobné údaje poskytnúť, berie však na vedomie, že poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy podľa týchto VOP a bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť, či jej zo strany predávajúceho plniť.

9.11 Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej a listinnej podobe.

9.12 Zo strany predávajúceho nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

9.13 Predávajúci používa v rámci zvyšovania kvality služieb, personalizácie ponuky, zberu anonymných údajov a na analytické účely vo svojej prezentácii tzv. súbory cookie. Používaním webu kupujúci súhlasí s použitím spomínané technológie.

9.14 Predávajúci vynaloží maximálne možné úsilie a prijme vhodné organizačné a technické opatrenia, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu osobných údajov, najmä aby nedošlo k narušeniu ich dôvernosti, integrity, dostupnosti, alebo strate.

9.15 Predávajúci umožní nákup aj bez registrácie, pričom údaje neregistrovaných kupujúcich využije výhradne na plnenie predmetu zmluvy, nie k marketingovým, či obchodným účelom.


10. Evidencia tržieb

 

10.1. Predávajúci týmto v súlade s ust. § 25 zákona č. 112/2016 Zb. o evidencii tržieb, v znení neskorších predpisov, uvádza nasledujúce informačné oznámenia: "Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín. "11. Záverečné ustanovenia

 

11.1. Vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim rieši všeobecné súdy.

11.2. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát - oddelenie ADR, sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz.

11.3. Predávajúci týmto súčasne v súlade s čl. 14 ods. 1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line, uvádza nasledujúci odkaz na platformu pre riešenie sporov on-line: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


11.4. Tieto VOP sú platné a účinné od 25. 5. 2018.

 

V Českém Těšíne 25. 5. 2018

 

 

Nábytok ALDO, s.r.o.
zast. Alexandrou Barteckou
konateľkou spoločnosti

Príloha č. 1 - Vzorové odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

Odosielateľ: Meno a priezvisko:

Bydlisko: (prípadne e-mail, tel. Číslo):


Adresát:

Predávajúci: (meno a priezvisko / obchodné meno)

IČO:

So sídlom:


Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy

 

Dňa .......... som si na Vašich internetových stránkach / v internetovom obchode ............ objednal tovar ......... .., číslo objednávky ............, v hodnote ... .. ... .. Eur. Objednaný tovar som dostal dňa ......... ..

Na základe ust. § 1829 ods. 1 v spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Zb. občiansky zákonník, využívam svojho zákonného práva a odstupujem od kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetu, ktorá sa týka uvedeného tovaru, ktoré Vám s týmto listom posielam späť, a zároveň Vás žiadam o poukázaní kúpnej ceny vo výške .......... Eur na môj bankový účet číslo ..........…

V .......... dňa ..........

 

 

Meno a priezvisko spotrebiteľa (podpis)

 

Prílohy: Doklad o kúpe

VOP na stiahnutie