Doručení do 5 dnů
90 % skladem
93 % doručeno do 6 dnů
Exkluzivita
Zákaznícka podpora: +420 724 777 014 (Po-Pia 8:00 - 17:00)
Košík
0
0,00 €
Košík je prázdny. Poďme to napraviť!


Informácie pre obchodných partnerov o zprac. osobných údajov

INFORMÁCIE PRE OBCHODNÝCH PARTNEROV

o spracovaní osobných údajov podľa čl. 13. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov ao zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej tiež ako "nariadenie")


Názov: Nábytok ALDO, s.r.o.

IČO: 28572599

Sídlo: Strojnická 398, 735 62 Český Těšín - Mosty

Zapísaná: U Krajského súdu v Ostrave pod sp. zn. C 32583

Zast .: Alexandra Bartecká, konateľka

Telefón: 724 777 014

E-mail: info@nabytek-aldo.cz

(Ďalej len ako "správca osobných údajov" alebo "správca")

 

I. Správca osobných údajov
Správca je obchodnou spoločnosťou, ktorá prevádzkuje internetový obchod s nábytkom (www.nabytek-aldo.cz, www.nabytok-aldo.sk, www.meble-aldo.pl).

II. Kategórie spracúvaných osobných údajov
V súvislosti so svojou obchodnou činnosťou správcu osobných údajov spracováva tieto kategórie osobných údajov svojich obchodných partnerov a poskytovateľov služieb (prípadne tretie osoby, napr. zamestnancov obchodných partnerov): osobné identifikačné údaje (napr. meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, IČO, DIČ atď.); kontaktné údaje (napr. adresa, e-mail, telefón);

III. Účely spracovania osobných údajov
Účelom, tj. dôvodom prečo správca spracováva osobné údaje obchodných partnerov, sú:
predloženie návrhov na uzavretie zmluvy;
plnenie zmluvných povinností;
zlepšenie kvality služieb;
spracovanie požiadaviek obchodných partnerov zaslaných prostredníctvom mailu, či telefónu;
vymáhanie pohľadávok;
vedenie účtovnej evidencie a plnenie ďalších zákonných povinností;
ochrana práv správcu (napr. pre prípad súdneho sporu).

IV. Právny základ pre spracovanie osobných údajov
Správca osobných údajov spracováva osobné údaje obchodných partnerov a poskytovateľov služieb, keďže je to potrebné z dôvodov plnenia zmluvy (napr. zmluvy o kúpe, o dielo, či o sprostredkovaní) a plnenie zákonných povinností, najmä účtovných a daňových. Správca nespracováva osobné údaje obchodných partnerov na základe súhlasu.

V. Príjemcovia osobných údajov
Príjemcovia osobných údajov obchodných partnerov môžu byť:
správca osobných údajov, ako poskytovateľ služieb;
orgány verejnej moci;
spracovatelia na základe písomných zmlúv o spracovaní osobných údajov uzatvorených v súlade s nariadením.

Osobné údaje obchodných partnerov môžu byť odovzdané do zahraničia spolupracujúcim obchodným partnerom za účelom vykonania dohodnutých služieb, či plnenia.

VI. Doba spracovania osobných údajov
Osobné údaje obchodných partnerov správcu osobných údajov spracováva po dobu stanovenú v príslušných právnych predpisoch, alebo po dobu, po ktorú bude trvať zmluvný vzťah medzi správcom osobných údajov a obchodným partnerom. V odôvodnených prípadoch je správca oprávnený osobné údaje spracovávať aj po ukončení zmluvného vzťahu, a to s cieľom zabezpečiť ochranu svojich práv a oprávnených záujmov na obdobie maximálne desať rokov od ukončenia spolupráce (s odkazom na premlčanie podľa ust. § 629 ods. 2 zákona č. 89/2012 Zb. občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov).

VII. Práva obchodných partnerov
Obchodný partneri majú v súvislosti so svojimi osobnými údajmi voči správcovi nasledujúce práva:
právo na prístup k osobným údajom;
právo na opravu nesprávnych údajov;
právo na vymazanie osobných údajov, ktorý sa však vzťahuje len na osobné údaje, ktoré správca spracováva na iné účely, ktoré je plnenie zmluvy. Údaje spracovávané za účelom plnenia zmluvy správcu vymazať nesmie;
právo na obmedzenie spracovanie, ak obchodný partner:
popiera presnosť osobných údajov, a to na dobu potrebnú na overenie presnosti osobných údajov;
odmieta vymazanie nezákonne spracúvaných osobných údajov a namiesto toho žiada o obmedzenie ich použitia;
požaduje údaje pre určenie, výkon, alebo obhajobu právnych nárokov a správca je už nepotrebuje;
vzniesol námietku proti spracovaniu uvedenú nižšie, pokiaľ nebude overené, či je spracovanie oprávnené, resp., či oprávnené záujmy správcu pre spracovanie prevažujú nad záujmami obchodného partnera;
právo na oznámenie opravy, vymazania, alebo obmedzenia spracovania; právo na prenosnosť údajov, ktoré však môže byť využité iba ohľadne tých údajov, ktoré správca spracováva automatizovane na základe súhlasu, alebo zmluvy s obchodným partnerom. právo namietať proti spracovaniu osobných údajov, ktorú môže obchodný partner vzniesť na kontaktných údajoch správcu (pozri vyššie);
právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov;
právo podať sťažnosť u dozorného úradu, a to v prípade, že sa obchodný partner domnieva, že spracovanie osobných údajov dochádza k porušeniu právnych predpisov o ochrane osobných údajov. Sťažnosť môže byť podaná na Úrade na ochranu osobných údajov, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz.

VIII. Poučenie obchodných partnerov
Správca osobných údajov musí poznať osobné údaje obchodných partnerov, a tieto spracovávať, pretože v opačnom prípade by nemohol s obchodnými partnermi nadväzovať obchodné a / alebo zmluvné vzťahy. Z tohto dôvodu majú obchodní partneri povinnosť osobné údaje na žiadosť, alebo výzvu správcu osobných údajov poskytnúť. Neposkytnutie osobných údajov zapríčiní, že správca osobných údajov nebude môcť s obchodným partnerom vôbec vstúpiť do zmluvného vzťahu, resp. nebude môcť ničoho plniť.

V Brne dňa 25. 5. 2018

Nábytok ALDO, s.r.o.