Infolinka: +420 777 761 549 (po-ne 8:00 - 18:00)
0
0,00 €
Košík je prázdny. Poďme to napraviť!
Doprava zadarmo


OBCHODNÉ PODMIENKY, reklamačný rád spoločnosti Nábytok Aldo s.r.o.
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Krajského súdu v Ostrave, oddiel C, vložka 32583.

 

 

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Nábytok ALDO, s.r.o.


1. Úvodné ustanovenia


1.1 . Tieto všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Nábytok ALDO, s.r.o., (ďalej len " VOP ") bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti zmluvných strán (predávajúceho a kupujúceho) v rámci zmluvných vzťahov uzavretých prostredníctvom internetového obchodu www.nabytek - aldo.cz a www.nabytok -aldo.sk. S týmito obchodnými podmienkami má kupujúci možnosť sa oboznámiť pred odoslaním svojej objednávky a je na ne dostatočne dopredu upozornený. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a že s nimi súhlasí.

1.2 . Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.nabytek - aldo.cz a www.nabytok - aldo.sk je spoločnosť Nábytok ALDO, s.r.o, IČO : 28572599, so sídlom Strojnická 398, Mosty, 735 62 Český Těšín, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Ostrave pod sp.zn.C 32583, zastúpená Alexandrou Barteckou, konateľkou spoločnosti.

1.3 . Všetky zmluvné vzťahy sa riadia právnym poriadkom Českej republiky, najmä Občianskym zákonníkom a zákonom o ochrane spotrebiteľa.

1.4 . Predávajúci zaisťuje kupujúcim trvalý prístup k týmto VOP (k dispozícii vždy na našich stránkach)2. Definícia pojmov

* Predávajúci = obchodná spoločnosť Nábytok ALDO, s.r.o, IČO : 28572599, so sídlom Strojnická 398, Mosty, 735 62 Český Těšín, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Ostrave pod sp.zn. : C 32583, zastúpená Alexandrou Barteckou, konateľkou spoločnosti.

* Kupujúci = fyzická alebo právnická osoba vstupujúca do zmluvného vzťahu s predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu www.nabytek - aldo.cz a www.nabytok - aldo.sk.

* Spotrebiteľ = každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak koná. Spotrebiteľom na účely týchto VOP sú konkrétne osoby, ktoré mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania uzatvárajú zmluvu s predávajúcim.

* Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ = je osoba, ktorá pri rokovaní, uzatváraní alebo plnení zmluvy s predávajúcim koná v rámci podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

* Občiansky zákonník = zákon č 89 / 2012 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov

* Zákon o ochrane spotrebiteľa = zákon č 634/1992 Zb., O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov

* Internetový obchod = webové rozhranie na webovej adrese www.nabytek - aldo.cz a www.nabytok - aldo.sk

* Nebezpečenstvo škody na tovare = nebezpečenstvo škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho okamihom prevzatím tovaru.3. Proces uzavretia zmluvy


3.1 . Internetový obchod obsahuje položky tovaru (nábytku) ponúkaného predávajúcim na predaj. Jednotlivá položka obsahuje detailné označenie tovaru, jeho vlastnosti a údaj o cene Cena tovaru je uvádzaná vrátane DPH a zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru. To znamená dopravu, ktorá je zadarmo.

3.2 . Za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy predávajúceho s kupujúcim sa považuje umiestnenie tovaru na webové stránky internetového obchodu predávajúceho. Kupujúci riadne vyplní a prostredníctvom internetového obchodu odošle objednávku, (ďalej len " objednávka ").

 


3.3 . Objednávka obsahuje najmä tieto informácie :

* Vybraná položka tovaru (nábytku); výber je urobený kupujúcim vložením do nákupného košíka,

* Spôsob dopravy tovaru a spôsob platby tovaru,

* Kontaktné údaje kupujúceho a fakturačná adresa.

3.4 . Predávajúci potvrdí bezodkladne obdržaní objednávky kupujúceho v zmysle § 1827 ods 1 Občianskeho zákonníka prostredníctvom e - mailu na e - mailovú adresu uvedenú kupujúcim v objednávke.

3.5 . Predávajúci nie je povinný plniť vlastné požiadavku na tovar, ktorý kupujúci uvedie v poznámke " Doplňujúce informácie k objednávke " objednávky, ak túto požiadavku podstatným spôsobom mení objednávku alebo nie je zo strany predávajúceho splniteľný.

3.6 . Kúpna zmluva je medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená už odoslaním objednávky kupujúceho predávajúcemu. Uzatvorenú kúpnu zmluvu (vrátane stanovenej kúpnej ceny) možno meniť iba dohodou predávajúceho s kupujúcim.

3.7 . Kúpna zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku4. Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy podľa § 1829 a nasl. občianskeho zákonníka


4.1 . Spotrebiteľ má právo od kúpnej zmluvy uzatvorenej s predávajúcim odstúpiť v lehote štrnástich dní, (ďalej len " lehota na odstúpenie "). Lehota na odstúpenie plynie odo dňa prevzatia tovaru. V prípade kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie niekoľkých častí, plynie lehota na odstúpenie od dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. V prípade zmluvy, ktorej predmetom je pravidelná opakovaná dodávka tovaru, odo dňa prevzatia prvej dodávky tovaru.

4.2 . Ak spotrebiteľ využije právo odstúpiť od zmluvy, je oprávnený urobiť tak nasledujúcimi spôsobmi:

* Písomným oznámením o odstúpení vykonanom emailom na adresu: bartecka@nabytek-aldo.cz, nebo reklamace@nabytek-aldo.cz., alebo listom prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb ;

* Stiahnutím, vyplnením a odoslaním vzorového formulára na odstúpenie, (ďalej len " formulár "), ktorý je dostupný na webových stránkach predávajúceho. V tomto prípade je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu potvrdiť jeho prijatie.

4.3 . Lehota na odstúpenie je dodržaná, ak bude v jej priebehu spotrebiteľom predávajúcemu oznámenie o odstúpení jedným zo spôsobov uvedených v predchádzajúcom bode tohto článku VOP odoslaný.

4.4 . Ak spotrebiteľ odstúpí od zmluvy, zašle alebo odovzdá predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od predávajúceho obdržal. Predávajúci je oprávnený účtovať spotrebiteľovi náklady, ktoré mu postupom spotrebiteľa vznikli.

4.5 . Pre prípad odstúpenia od zmluvy spotrebiteľom predávajúci zašle spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia, všetky peňažné prostriedky, ktoré predávajúci od spotrebiteľa na základe kúpnej zmluvy prijal, a to vrátane nákladov na dodanie (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku spotrebiteľom zvoleného spôsobu dodania, ktorý je odlišný od najlacnejšieho spôsobu štandardného dodania ponúkaného predávajúcim).

4.6 . Ak odstúpí spotrebiteľ od zmluvy, predávajúci nie je oprávnený vrátiť prijaté peňažné prostriedky skôr, ako mu bude tovar spotrebiteľom odovzdaný alebo preukázané, že tovar už bol predávajúcemu odoslaný.

4.7 . V prípade odstúpenia nesie spotrebiteľ náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu.

4.8 . Je-li vrátený tovar spotrebiteľom poškodený porušením jeho povinností, je predávajúci oprávnený uplatniť nárok na náhradu zníženie hodnoty tovaru a tento si započítať na vrátenú čiastku kúpnej ceny.

4.9 . Spotrebiteľ nemá právo od zmluvy odstúpiť v prípadoch uvedených v § 1837 Občianskeho zákonníka. Ide v prípade kúpnej zmluvy podľa týchto VOP najmä o prípady, keď tovar bol upravený podľa špecifického priania spotrebiteľa alebo vyrobený, upravený pre jeho osobu, a ďalej v prípade opravy či údržby vykonanej v mieste určenom spotrebiteľom na jeho žiadosť.

4.10 . Právo na odstúpenie od zmluvy teda podľa § 1837 Občianskeho zákonníka nemožno uplatniť u zmlúv na dodanie digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči, či u zmlúv o poskytovaní služieb, v oboch prípadoch za podmienky, že k plneniu došlo s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy; ďalej u zmlúv na dodávku služieb alebo tovaru, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho; u zmlúv na dodávku tovaru upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu au zmlúv na tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, u tovaru, ktorý bol nenávratne zmiešaný s iným tovarom, alebo vyňatý z uzavretého obalu a z hygienických dôvodov ich nemožno vrátiť; u dodávky zvukových alebo obrazových nahrávok alebo počítačových programov, ak poruší kupujúci ich pôvodný obal; u dodávky novín, časopisov alebo iných periodík; u zmlúv o ubytovaní, doprave, stravovanie alebo využitie voľného času poskytovaných v určenom termíne alebo v zmluvách uzatváraných na základe verejnej dražby podľa zákona upravujúceho verejné dražby.

4.11 . Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľ, má právo od zmluvy odstúpiť len v prípadoch ustanovených v Občianskom zákonníku.5. Doprava a výnos nábytku do poschodia

5.1. Náklady na poštovné aj balné na celom území Českej republiky a Slovenska nesie predávajúci. Výnos nábytku do poschodia zadarmo u objednávok nad 250 EUR, neplatí pre kategóriu rustikálny nábytok, kde výnos nie je možný z dôvodu dodania v dielach. V tomto prípade je kupujúci si povinný zabezpečiť pomoc.

 

6. platobné podmienky


6.1 . Dobierka = cenu za tovar hradí kupujúci pri prevzatí tovaru poštovému doručovateľovi, alebo vodičovi (dopravcovi) alebo na pošte.

6.2 . Bankový prevod = cenu za tovar hradí kupujúci po obdržaní potvrdenia objednávky, nie však skôr, než od predávajúceho obdrží vystavenú faktúru obsahujúcu všetky potrebné identifikátory na zadanie platby za tovar (výška kúpnej ceny, číslo účtu, variabilný symbol). Na žiadosť kupujúceho predávajúci vystaví faktúru bez zbytočného odkladu po potvrdení objednávky. Tento spôsob úhrady kúpnej ceny sa považuje za zálohovú platbu na kúpnu cenu.

6.3 . V hotovosti (osobný odber) = cenu za tovar hradí kupujúci v hotovosti pri prevzatí tovaru v sídle predávajúceho, a to po obdržaní potvrdenia zo strany predávajúceho, že tovar je už pripravený na sklade na vyzdvihnutie.

6.4 . V prípade zmluvy, kde je tovar upravený podľa priania kupujúceho (nábytok na zákazku) alebo zhotovené či upravené pre jeho osobu, nemožno kúpnu cenu uhradiť na dobierku. Platba prebieha spôsobom vystavenie zálohovej faktúry a po jej riadnom zaplatení začne zhotoviteľ nábytok podľa špecifikácie vyrábať.


7. Zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru, zákonné práva z vád


7.1 . Predávajúci zodpovedá za vady tovaru, ktoré sa pri tovare vyskytnú pri prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho, hoci sa vada prejaví až neskôr.

7.2 . Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na tovar v dĺžke trvania 24 mesiacov. Po túto dobu sa predávajúci kupujúcemu zaväzuje, že tovar bude spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová svoje vlastnosti. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim, (ďalej len " záručná doba "). Kupujúci nemá právo zo záruky, ak spôsobila vadu na tovare po prechode nebezpečenstva škody vonkajšia udalosť.

7.3 . V záručnej dobe je kupujúci oprávnený uplatniť u predávajúceho reklamáciu a podľa svojej voľby požadovať u vady, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú alebo neodstrániteľnú):

* Odstránenie vady dodaním nového tovaru bez vady, náhradných, nových dielov, alebo dodaním chýbajúceho tovaru;

* Bezplatné odstránenie vady opravou tovaru;

* Primeranú zľavu z kúpnej ceny;

* Vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy.

7.4 . Podstatné je také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzavretí zmluvy vedel alebo mal vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala.

7.5 . U vady, ktorá znamená nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú alebo neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

7.6 . Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku bežného opotrebenia alebo nedodržanie návodu na použitie.

7.7 . Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ani požadovať dodanie nového tovaru, ak nemôže vec vrátiť v tom stave, v akom sú doručené.Akosť pri prevzatí


7.8 . Ak má prevzatý tovar nedostatky (napr. nemá dojednané alebo oprávnene očakávané vlastnosti, nehodí sa k obvyklému alebo dojednanému účelu, nie je kompletný, nezodpovedá jeho množstvo, miera, hmotnosť, alebo akosť nezodpovedá iným zákonným, zmluvným alebo i predzmluvných parametrom), jedná sa o vady tovaru, za ktoré predávajúci zodpovedá. Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť najneskôr do dvoch rokov od prevzatia tovaru podľa svojej požiadavky nárok na bezplatné odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z ceny; ak to nie povahe vady neúmerné (hlavne ak nemôže byť vadu odstrániť bez zbytočného odkladu), možno uplatniť požiadavku na dodanie novej veci bez vád alebo nové komponenty bez vád, ak sa týka vada len tejto súčasti. Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.

7.9 . Počas šiestich mesiacov od prevzatia tovaru sa predpokladá, že vada tovaru existovala už pri prevzatí tovaru. Predávajúci nie je povinný nároku kupujúceho vyhovieť, ak preukáže, že kupujúci pred prevzatím o vade tovaru vedel alebo ju sám spôsobil. U použitého tovaru predávajúci nezodpovedá za vady zodpovedajúce miere doterajšieho používania alebo opotrebenia. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu predávajúci nezodpovedá za vadu pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Namiesto práva na výmenu má kupujúci v týchto prípadoch právo na primeranú zľavu.

7.10 . Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi (najmä ustanovením § 2099 až 2117, § 2161 a nasl . Občianskeho zákonníka).


7.11 . Ustanovenia ohľadom kvality pri prevzatí sa neuplatnia vtedy, ak je kupujúcim podnikateľ a pri uzavretí zmluvy je z okolností zrejmé, že sa kúpa týka jeho podnikateľskej činnosti.8. Uplatnenie a vybavenie reklamácie


8.1 . Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho bez zbytočného odkladu od zistenia vady tovaru, a to nasledujúcim spôsobom:

* Písomne ??(doporučeným listom) na adresu sídla predávajúceho: Strojnická 398, Český Těšín - Mosty 735 62, Česká republika

* Elektronicky na emailovú adresu reklamace@nabytek-aldo.czinfo@nabytek-aldo.cz

* Vždy je kupujúci tiež oprávnený informovať predávajúceho o zistených chybách súčasne s vyššie uvedeným aj telefonicky na tel. + 420 774 777 735; ( ďalej len " oznámenie o reklamácii tovaru ")

8.2 . V oznámení o reklamácii tovaru kupujúci uvedie vždy svoje kontaktné údaje, číslo objednávky, číslo faktúry alebo dodacieho listu, ďalej výstižný opis zistených vád a ich prejavov (ak je to možné, doloží zistené vady fotografiami). Ďalej kupujúci uvedie svoju požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie.

8.3 . Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo si zvolil už pri oznámení vady (tj. v oznámení o reklamácii tovaru), alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, žiadal ak kupujúci vadu veci, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná. Ak nezvolí kupujúci svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení.

8.4 . Lehota na vybavenie reklamácie beží od odovzdania / doručenia tovaru predávajúcemu. Tovar by mal byť pri preprave zabalené vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

8.5 . Predávajúci je povinný rozhodnúť do 3 pracovných dní o reklamácii, prípadne o tom, že k rozhodnutiu je potrebné odborného posúdenia. Informáciu o potrebe odborného posúdenia v tejto lehote kupujúcemu oznámi.

8.6 . Reklamáciu, vrátane odstránenia vady, predávajúci vybaví do 30 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy. V lehote 14 dní od oznámenia reklamácie je predávajúci na žiadosť kupujúceho oprávnený odobrať tovar späť.

8.7 . Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia. Ak dôjde k výmene tovaru alebo jeho časti, uplatní sa zodpovednosť predávajúceho ako by išlo o kúpe nového tovaru alebo jeho časti.9. Ochrana osobných údajov

9.1 . Kupujúci súhlasí s tým, aby poskytnuté osobné údaje boli predávajúcim spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č 101/2000 Zb., O ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, za účelom plnenia predmetu zmluvy. Kupujúci má právo byť informovaný, aké údaje o ňom predávajúci eviduje a je oprávnený tieto údaje meniť, prípadne písomne ??vysloviť nesúhlas s ich spracovávaním. Dohľad nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov.

9.2 . Predávajúci sa zaväzuje osobné údaje kupujúceho neposkytnúť iným tretím subjektom ako zmluvnému dopravcovi za účelom dodania tovaru.

9.3 . Predávajúci umožní nákup aj bez registrácie, pričom údaje neregistrovaných kupujúcich využije výhradne na plnenie predmetu zmluvy, nie k marketingovým či obchodným účelom.

 


10. Záverečné ustanovenia


10.1 . Vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim rieši všeobecné súdy.
10.2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz

10.3 . Tieto VOP sú platné od 1. januára 2014.

Novinky do schránky
Zasielame iba 2x mesačne. Kedykoľvek budete chcieť, môžete sa odhlásiť.