Košík je prázdny. Poďme to napraviť!

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Vzorové odstúpenie od kúpnej zmluvy


Odosielateľ:
Meno a priezvisko:
Bydlisko:
(prípadne e-mail, tel. číslo):

Adresát:
Predávajúci: (meno a priezvisko/obchodná firma)
IČO:
So sídlom:

Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy


Dňa ………. som si na Vašich internetových stránkach/v internetovom obchode …………
objednal tovar ……….., číslo objednávky …………, v hodnote …..….. eur. Objednaný tovar
mi bol doručený dňa ………..

Na základe ust. § 1829 odst. 1 v spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občiansky
zákonník, využívam svoje zákonné právo a odstupujem od kúpnej zmluvy uzatvorenej
prostredníctvom internetu, ktorá sa týka vyššie uvedeného tovaru, ktorý Vám s týmto listom
posielam späť, a zároveň Vás žiadam o vrátenie kúpnej ceny vo výške ………. eur na môj
bankový účet číslo ………….


V ………. dňa ……….


Meno a priezvisko spotrebiteľa
(podpis)

Prílohy:
Doklad o kúpe