Košík je prázdny. Poďme to napraviť!

Ochrana osobných údajov

ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ÚČELY MARKETINGU

internetového obchodu www.nabytek-aldo.cz a www.nabytok-aldo.skPrevádzkovateľ internetového obchodu:

Nábytok ALDO, s.r.o.

sídlom Strojnická 398, 735 62 Český Těšín, Česká republika

IČO: 28572599

DIČ: CZ28572599

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Ostrave, oddiel C, vložka 32583.1. Zaškrtnutím súhlasu so spracovaním osobných údajov pred odoslaním objednávky potvrdzuje kupujúci, že je uzrozumený s podmienkami spracovaním osobných údajov uvedenými v tomto dokumente, že vyjadruje svoj súhlas s ich znením, a že je v celom rozsahu akceptuje. Kupujúci potvrdzuje, že tento jeho súhlas je dobrovoľný.

2. Predávajúci je správcom osobných údajov kupujúcich podľa čl. 4 bod 7) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES ( všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len ako "GDPR"). Predávajúci sa zaväzuje spracovávať osobné údaje v súlade s právnymi predpismi, hlavne. GDPR.

3. Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej, alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo, alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor, alebo na jeden, alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetickú, psychickú, ekonomickú , kultúrnu, alebo spoločenskú identitu tejto fyzickej osoby.

4. Osobnými údajmi spracovávanými pre marketingové účely podľa tohto dokumentu sú kontaktné údaje kupujúceho (adresa, e-mail a telefónne číslo) a jeho nákupné preferencie. Účelom spracovania osobných údajov pre marketing je zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít, ktoré prevádzkovateľovi umožnia zefektívniť fungovanie internetového obchodu a ktoré môžu mať pozitívny vplyv na kvalitu služieb poskytovaných zákazníkom vrátane pozitívneho vplyvu na ekonomické výsledky internetového obchodu. Zákonným dôvodom pre spracovanie osobných údajov pre marketing je súhlas kupujúceho udelený zaškrtnutím súhlasu so spracovaním osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR.

5. Osobné údaje zákazníkov spracúvané podľa tohto dokumentu budú na účely marketingových aktivít a obchodných oznámení spracovávané po dobu 48 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Všeobecných obchodných podmienok, pokiaľ nebude súhlas so spracovaním osobných údajov zo strany kupujúceho pred uplynutím tejto doby odvolaný.

6. Kupujúci je povinný poskytnúť predávajúcemu iba pravdivé a presné osobné údaje.

7. Kupujúci má právo požadovať od predávajúceho prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR, opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovania podľa čl. 18 GDPR. Kupujúci má právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR. Ďalej má kupujúci právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR.

8. Kupujúci má právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnieva, že bolo porušené jeho právo na ochranu osobných údajov.

9. Kupujúci nemá povinnosť súhlasiť s podmienkami spracovania osobných údajov pre marketing, bez toho, aby bola narušená jeho objednávka a plnení zmluvy.

10. Zo strany predávajúceho nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

11. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej a listinnej podobe.

12. Kupujúci zaškrtnutím súhlasu so spracovaním osobných údajov:
a) súhlasí s použitím svojich osobných údajov na účely elektronického zasielania obchodných oznámení, reklamných materiálov, priameho predaja, prieskumov trhu a priamych ponúk produktov zo strany predávajúceho a tretích subjektov, nie však častejšie ako 1x týždenne, a zároveň

b) prehlasuje, že zasielanie informácií podľa ods. 11. písm. a. tohto článku nepovažuje za nevyžiadanú reklamu v zmysle zákona č. 40/1995 Zb. o regulácii reklamy, v znení neskorších predpisov, pretože kupujúci so zasielaním informácií podľa ods. 11. písm. a. tohto článku v spojení s ust. § 7 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačných spoločností, v znení neskorších predpisov, výslovne súhlasí.

13. Súhlas so spracovaním osobných údajov podľa tohto dokumentu sa môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať na e-maile: info@nabytek-aldo.cz.

14. Predávajúci vynaloží maximálne možné úsilie a prijme vhodné organizačné a technické opatrenia, aby nedošlo k neoprávnenému spracovaniu osobných údajov, najmä aby nedošlo k narušeniu ich dôvernosti, integrity, dostupnosti, alebo strate.

15. Všetky právne vzťahy kupujúceho a predávajúceho vznikajúce pri spracúvaní osobných údajov sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim vzniknutých pri spracúvaní osobných údajov riešia všeobecné súdy.

16. Tieto zásady sú platné a účinné od 17. 5. 2018.


V Českém Těšíne 17. 5. 2018Nábytok ALDO, s.r.o.

zast. Alexandrou Barteckou

konateľkou spoločnosti
Prebiehajúce súťaže:
Súťažiaci a zákazníci svojim súhlasom o použití svojich osobných údajov na www.nabytek-aldo.cz (ďalej len "údaje") potvrdzuje súhlas s ich zaradením do databázy spoločnosti Nábytok Aldo, sro, so sídlom Strojnická 398, Český Těšín, PSČ 735 62, Česká republika, IČ: 28572599, ako správcu (ďalej len "Spoločnosť"), as ich následným spracovaním prostredníctvom spracovateľa pre marketingové účely Spoločnosti, tj. ponúkanie výrobkov a služieb, vrátane zasielania informácií o organizovaných akciách, výrobkoch a iných aktivitách, ako aj zasielanie obchodných oznámení prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 480/2004 Zb., a to na obdobie do odvolania súhlasu (maximálne na dobu 10-tich rokov) s tým, že k týmto údajom môžu byť priradené aj ďalšie údaje. Berie na vedomie, že má práva podľa § 11, 21 zák. č. 101/2000 Zb., tj. najmä že poskytnutie údajov je dobrovoľné, že svoj súhlas môže bezplatne kedykoľvek na adrese Spoločnosti odvolať, že má právo prístupu k osobným údajom a právo na opravu týchto osobných údajov, blokovanie nesprávnych osobných údajov, ich likvidáciu , atď. V prípade pochybností o dodržiavaní práv správcom sa môže na Spoločnosť obrátiť a prípadne sa s podnetom môže obrátiť aj priamo na Úrad na ochranu osobných údajov.
V prípade súťaže sú vylúčení všetci zamestnanci organizátora, zadávateľa a všetkých spolupracujúcich agentúr, spoločností a osoby im blízke. V prípade, že sa výhercom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedených spoločností, alebo osoba im blízka, cena sa neodovzdá.